Regulaminy

OGÓLNE WARUNKI NAJMU
– SPOSÓB CZASOWEGO KORZYSTANIA Z LOKALU
(w skrócie „OWN”)

 

MS Pro Investments Sp. z o.o., ul. Legnicka 46 lok. 4, 53-674 Wrocław , NIP 897-187-54-26, KRS 00008247372 działając pod nazwą handlową MS Pro Apartamenty, będący stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem, zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.

NAJEMCA – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji MS PRO.

APARTAMENT – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej należącej do MS Pro Investments Sp. z o.o. pod adresem www.ms-probiznes.pl , który Najemca wynajmuje na pobyt czasowy wyłącznie w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu ustalają między stronami umowy zasady i sposób korzystania czasowego z lokalu, zwane dalej Ogólnymi Warunkami Najmu w skrócie OWN, stanowią integralną część Umowy najmu Apartamentu na pobyt czasowy wyłącznie wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Najemcą, a MS Pro Investments Sp. z o.o. zwany dalej Wynajmującym, które są dostępne na stronie internetowej .

Wynajmujący oświadcza, że apartamenty będące w ofercie Wynajmującego są oferowane na w/w stronie internetowej na mocy umowy z właścicielem danego lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem i jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Najemcom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.

W ramach Umowy Wynajmujący zobowiązuje się przygotować Apartament dla Najemcy zgodnie z ofertą widoczną na stronie internetowej  wybraną i zaakceptowaną przez Najemcę oraz udostępnić go do czasowego korzystania, a Najemca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszych OWN i zapłacić ustalone wynagrodzenie wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami, o których mowa w potwierdzeniu rezerwacji.

Wynajmujący świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketing i reklama oraz dozór i utrzymanie czystości w/w lokalach.

W przypadku powstania problemów technicznych wynikających z bieżącego użytkowania Najemca ma do dyspozycji służby zarządzające nieruchomością, której należy niezwłocznie zgłosić ewentualny problem techniczny (szczegóły znajdują się na tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej przy wejściu do Apartamentowca). W tym przypadku należy również niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

 

ZASADY REZERWACJI. ZWIĄZANIE STRON UMOWĄ

§ 2

1. Przed dokonaniem / potwierdzeniem rezerwacji i zawarciem Umowy najmu, Najemca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego OWN, który jest dostępny na stronie internetowej. Dodatkowo OWN są również wyłożone w formie papierowej w każdym Apartamencie.

2. Najemca dokonując akceptacji potwierdzonej rezerwacji oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z przedmiotowymi OWN, które stanowią integralną częścią Umowy najmu.

3. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku zakazane jest dostarczanie przez Najemcę treści o charakterze bezprawnym.

4. Aktualna oferta Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego najmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie .

5. Rezerwacji Apartamentu Najemca może dokonywać w następujący sposób, tj.:

   5.1. on-line, poprzez stronę internetową  wykorzystując znajdujący się tam Kalendarz Rezerwacyjny

   5.2. drogą mailową, wysyłając poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) zgłoszenie zawierające niezbędne informacje, tj.: imię i nazwisko Najemcy, numer kontaktowy, adres e-mail, data pobytu, ilość osób w tym dzieci oraz pozostałe informacje.

6. Najemca po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, w odpowiedzi na skrzynkę pocztową e-mail z której nadał wiadomość otrzyma potwierdzenie rezerwacji, w którym znajdą się następujące informacje:

 • numer rezerwacji,
 • miejsce pobytu (dokładny adres apartamentu),
 • okres pobytu,
 • cena rezerwacji i ewentualnych opłat dodatkowych,
 • opłata rezerwacyjna,
 • sposób płatności,
 • oraz link do płatności.

Akceptacja potwierdzenia rezerwacji (zwana Umową) oznacza jednocześnie powstanie stosunku prawnego i związanie się Umową Najmu między Wynajmującym, a Najemcą na zasadach określonych w niniejszych OWN, a dochodzi do tego poprzez kliknięcie „linka akceptacyjnego” zamieszczonego w przesłanym Najemcy potwierdzeniu rezerwacji lub potwierdzenia zwrotnego e-mailem po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rezerwacji, Najemca powinien skontaktować się niezwłocznie z działem rezerwacji Wynajmującego w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną lub ponowienia próby skutecznego doręczenia potwierdzenia drogą elektroniczną.

7. W przypadku otrzymania potwierdzenia rezerwacji Najemca zobowiązany jest ją potwierdzić w ciągu 48h poprzez skuteczne dokonanie płatności wskazanej na otrzymanym potwierdzeniu, a w przypadku braku wpłaty na konto Wynajmującego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

8. Minimalny okres trwania Umowy Najmu Apartamentu wynosi 2 doby, przy rezerwacji Apartamentu na krótszy okres obowiązuje opłata jak za minimalny okres pobytu (tj. 2 doby). W przypadku jednorazowego Najmu Apartamentu do całkowitej kwoty Najmu doliczana będzie opłata za obsługę serwisową apartamentu w wysokości 180 zł brutto.

9. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje każdorazowo w potwierdzeniu rezerwacji.

 

WYNAGRODZENIE I INNE OPŁATY

§ 3

1. Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana przy potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym po złożeniu zapytania rezerwacyjnego (§ 2 ust. 4 i 5 OWN).

2. Opłata, o której mowa w §3 ust.1 OWN, wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej oraz przy potwierdzeniu rezerwacji zawiera 8% podatek od towarów i usług (podatek VAT).

3. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

   3.1. Opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób zadeklarowanych przez Najemcę, zgodnie z cennikiem rezerwacji i rodzajem Apartamentu (inne konfiguracje wymagają każdorazowo akceptacji Wynajmującego).

   3.2. Korzystanie z bezprzewodowej sieci Wi-Fi dostępnej w Apartamencie.

   3.3. Miejsce parkingowe na terenie osiedla, ogólnodostępne dla mieszkańców - tam gdzie występuje.

   3.4. Całodobową ochronę – tam gdzie wystepuje.

   3.5. Korzystanie z basenu krytego i sauny, zgodnie z regulaminem dotyczącym obiektu, który został określony przez jego zarządcę (dotyczy Apartamentów Superior i De Lux).

   3.6. Korzystanie z sali fitness, j.w. (dotyczy Apartamentów Superior i De Lux).

   3.7. Korzystanie z basenu odkrytego z brodzikiem, j.w. (dotyczy Apartamentów Superior i De Lux).

   3.8. Korzystanie z bawialni dla dzieci, j.w. (dotyczy Apartamentów Superior i De Lux).

   3.9. Korzystanie z domku grillowego, j.w. (dotyczy Apartamentów Superior i De Lux).

Do każdej rezerwacji doliczana będzie jednorazowa opłata serwisowa w wysokości 180 zł z wyłączeniem apartamentu Standard Plus 2 (8 osobowego) gdzie wysokość tej opłaty wynosić będzie 250 zł.

4. Dodatkowe opłaty niewliczone w cenę za wynajem Apartamentu (§ 3ust. 1 i ust. 3 OWN) stanowią:

   4.1. Obowiązkowa tzw. Opłata Klimatyczna według stawek ustalonych dla miasta Kołobrzeg na kolejny rok kalendarzowy.

   4.2. Pozostałe opłaty w ramach cennika dodatków dostępne na stronie www.ms-probiznes.pl

5. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane przy potwierdzeniu rezerwacji i w OWN.

6. Po akceptacji rezerwacji (§ 2 OWN), w ciągu 48 godzin Najemca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji podaną opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% opłaty za wynajem Apartamentu.

7. Za dokonanie wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Wynajmujący zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji.

8. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile Wynajmujący nadal dysponuje wolnymi miejscami.

9. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie Najemca zobowiązany jest zapłacić w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem do Apartamentu na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 11 OWN lub na miejscu podczas meldowania kartą kredytowa lub gotówką.

10. Płatności można dokonywać j/n, tj.:
- na rachunek bankowy Wynajmującego: nr konta mBank 63 1140 2004 0000 3402 7969 3974
- elektronicznie lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego PayU lub PayNow (regulaminy i szczegóły metod płatności dostępne są pod adresami www.payu.pl, www.mbank.pl )

 

ZMIANA I ANULOWANIE REZERWACJI

§ 4

 1. Zmiana terminu rezerwacji przez Najemcę jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Najemcę terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. W innym przypadku następuje odwołanie rezerwacji z winy Najemcy i zatrzymana zostaje opłata rezerwacyjna w wysokości 30% opłaty za pobyt wskazany w potwierdzeniu rezerwacji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 OWN.
 2. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa w § 4 niniejszych OWN może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem pod warunkiem dostępności Apartamentów. Po tym terminie zmiana rezerwacji uznana zostaje za jej odwołanie z winy Najemcy i zastosowanie będzie miał § 6 OWN.

 

§ 5

Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Wynajmującego. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. W danych okolicznościach Wynajmujący ma obowiązek zaproponować Najemcy zmianę terminu rezerwacji lub odstąpić od umowy, zwracając tym samym Najemcy wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

W wyjątkowych sytuacjach w szczególności niedostępności Apartamentu z uwagi na awarię, remont lub inne zdarzenie losowe Wynajmujący zastrzega sobie możliwość udostępnienia Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni co najmniej podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości.
 

 

§ 6

Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę skutkuje zatrzymaniem w całości przez Wynajmującego opłaty rezerwacyjnej tytułem odszkodowania za utracone korzyści z najmu Apartamentu. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący może zaproponować voucher kwotowy na kwotę wpłaconego zadatku do wykorzystania na pobyt w Apartamentach MS Pro do 12 miesięcy od daty wystawienia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

Najemca ma prawo do odstąpienia od Umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania akceptacji potwierdzenia rezerwacji.

Jeżeli Najemca wykonuje prawo odstąpienia od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Najemcę, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.

Odstąpienie od umowy należy dokonać poprzez kontakt mailowy wskazany w § 9 OWN.

Formularz odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do niniejszych OWN.

 

SPOSÓB KORZYSTANIA Z LOKALU. OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 8

 • Pierwsza doba i pobyt Najemcy rozpoczyna się o godz. 16.00 pierwszego dnia zarezerwowanego okresu pobytu i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia zarezerwowanego pobytu.
 • Zakwaterowanie, obowiązkowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego gości i odbiór kluczy do Apartamentu odbywa się w godzinach 16.00-20.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu od Wynajmującego bądź jego przedstawiciela, sprawdzając jego stan techniczny i czystość oraz czy Apartament odpowiada wybranej ofercie ze strony internetowej http://ms-probiznes.pl/. W celu sprawnego przejęcia Apartamentu zaleca się Najemcy skontaktowanie się z Wynajmującym lub wskazanym Opiekunem Apartamentu minimum na 3 godziny przed szacowaną godziną rzeczywistego przyjazdu na miejsce.
 • Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż ustalone godziny zakwaterowania, Najemca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazd i zakwaterowanie w godzinach wieczornych (tj. po godzinie 20.00- nie później jak do 22:00) jest objęte dodatkową opłatą w wysokości 100 zł płatne gotówką osobie przekazującej w imieniu Wynajmującego w chwili przyjazdu.
 • Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję w wysokości 300 zł, w chwili odbioru kluczy do Apartamentu przez Najemcę. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Najemcy, w momencie zdania kluczy do Apartamentu. O ile sprawdzenie Apartamentu w obecności Najemcy okaże się niemożliwe Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia Apartamentu w okresie do 3 dni od wyjazdu Najemcy i zwrotu kaucji przelewem bankowym na konto Najemcy w terminie do 7 dni od daty sprawdzenia stanu Apartamentu i wykluczenia ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy.
 • Zakończenie pobytu i zdanie Apartamentu, w tym zwrot kluczy następuje do godz. 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Natomiast do godz. 12.00 Najemca jest zobowiązany opuścić osiedle, na którym korzystał z Apartamentu, w tym zajmowane miejsce parkingowe.
 • Z chwilą zwrotu kluczy do Apartamentu następuje dla Najemcy faktyczne zakończenie pobytu. Przekroczenie ustalonych godzin zdania Apartamentu, o których mowa § 8 ust. 3 OWN skutkować będzie naliczeniem kolejnej opłaty za pobyt w Apartamencie według stawek zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.
 • Za zgubienie kompletu kluczy do Apartamentu wraz z pilotem do bramy wjazdowej Najemca ponosi opłatę w wysokości 500 zł.
 • Za zgubienie karty do Kompleksu Rekreacyjnego Najemca ponosi opłatę w wysokości 30 zł za sztukę.
 • Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 • Najemca zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 • Palenie w apartamentach jest surowo zabronione za nieprzestrzeganie tego zakazu Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł.
 • Najemca jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem. Najemca ponosi skutki prawne za niedopełnienie tego obowiązku co wiąże się z obowiązkiem naprawienia szkody (np. zalaniem lokalu) wyrządzonej Wynajmującemu na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Najemca w pełni odpowiada za wszystkie osoby korzystające z Apartamentu podczas jego pobytu, a tym samym zobowiązany jest, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została przez niego zadeklarowana przy rezerwacji.
 • W przypadku przekroczenia zadeklarowanej przez Najemcę liczby gości korzystających z Apartamentu Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500zł/osoba.
 • Najemca zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie bez uzyskania zgody Wynajmującego zawartej w potwierdzeniu rezerwacji, pod rygorem kary umownej w wysokości 500 zł.
 • Najemca oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia Wynajmującemu ich czasowego zameldowania w Apartamencie.
 • W przypadku korzystania przez ze strefy Fitness&Spa Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i regulaminu Kompleksu Basenowego dostępnego na stronie www.ms-probiznes.pl

W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Wynajmujący ma prawo potrącenia z zatrzymanej kaucji opłatę za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań.

W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przez Najemcę przewyższa wartość wpłaconej kaucji albo wartość ustalonych kar umownych, to Najemca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego w sytuacji jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wymiar kar umownych. W przypadku wyrządzenia szkody Najemca zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania Formularza wyrządzenia szkody w obecności Wynajmującego, jego przedstawiciela lub wskazanego Opiekuna Apartamentu.

W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Najemcy wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu, w razie konieczności w asyście policji. W danych okolicznościach opłata za pobyt w Apartamencie nie podlega zwrotowi w żadnej części.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe pozostawione przez Najemcę w Apartamencie na okres jego pobytu, jak i po zakończeniu pobytu. Rzeczy znalezione w Apartamencie po zakończeniu pobytu przez Najemcę zostaną mu zwrócone na jego koszty o ile zostanie potwierdzony tytuł prawny Najemcy do rzeczy znalezionych.

 

DANE KONTAKTOWE

§ 9

Wynajmujący MS Pro Investments Sp. o.o. korzysta z następujących danych kontaktowych:
a. nr. telefonu: +48 570-444-690, +48 601-444-690,
b. adres strony internetowej:
c. adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Właścicielem serwisu www.ms-probiznes.pl jest MS Pro Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Właścicielowi przysługują również wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do niniejszego serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Najemcy przysługuje prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie na adres dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Najemcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Najemca otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

Jeżeli Wynajmujący nie uzna reklamacji Najemcy, a ten jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Kołobrzegu bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W sprawach nieuregulowanych Umową i OWN stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory i roszczenia powstałe w wyniku zawarcia Umowy na podstawie OWN rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. 

wifi logo

WI-FI

parking ikona

PARKING

ikonka - fitness

FITNESS

ikonka - rower

TRASY ROWEROWE