REGULAMIN KOMPLEKSU BASENOWEGO

 

 

Kompleks Basenowy powstał z myślą o wzbogacaniu oferty aktywnego wypoczynku dla właścicieli mieszkań na terenie „ Osiedla Nadmorskiego Feniks”, którzy posiadają udział w tym kompleksie.

Z atrakcji oferowanych na terenie Kompleksu Basenowego mogą korzystać jego współwłaściciele i ich goście oraz rezydenci na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

1. DEFINICJE

a. współwłaściciel – osoba posiadająca udział we współwłasności nieruchomości, na której znajduje się Kompleks Basenowy lub osoba, z którą zawarto przedwstępną umowę sprzedaży takiego udziału;

b. rezydent – osoba przebywająca w mieszkaniu należącym do współwłaściciela, powyżej doby, na terenie Osiedla Feniks, zgłoszona do administratora przez współwłaściciela;

c. gość – osoba przebywająca czasowo na terenie Osiedla Feniks;

d. administrator – podmiot zarządzający Kompleksem Basenowym w imieniu współwłaścicieli – Spółka Osiedle Feniks Administracja Sp. z o.o.;

e. kompleks basenowy – nieruchomość położna na działce 4/417 w Kołobrzegu przy ulicy Poleskiej 6 składająca się z basenu zewnętrznego, bawialni, siłowni, basenu wewnętrznego, szatni i pomieszczenia administracji;

f. basen zewnętrzny – obszar obejmujący nieckę basenową 24,90 x 7,5 m o głębokości 1,3 m oraz brodzik o powierzchni 165 m2 i głębokości od 0,2 do 0,4 m, plażę basenową wokół niecek oraz taras nad pomieszczeniem bawialni i siłowni;

g. basen wewnętrzny – obszar obejmujący wewnętrzną nieckę basenową o wymiarach 11 m x 5,5 m i głębokości 1,2m, jaccuzi, saunę oraz obszar na antresoli;

h. szatnia – pomieszczenia z szafkami ubraniowymi, przebieralnią i natryskami zlokalizowane między holem wejściowym i basenem wewnętrznym;

i. karta wstępu – zarejestrowana karta, przypisana do konkretnego lokalu mieszkalnego, umożliwiająca dostęp do kompleksu basenowego w godzinach jego otwarcia;

j. korzystający – osoba uprawniona przebywająca na terenie kompleksu basenowego;

 

2. DOSTĘPNOŚĆ

a. Dostęp do kompleksu basenowego mają współwłaściciele oraz rezydenci.

b. Goście mogą przebywać na terenie kompleksu basenowego tylko w towarzystwie współwłaścicieli.

 

3. REJESTRACJA/ KARTY WSTĘPU/KOSZTY UTRZYMANIA/OPŁATY EKSPLOATACYJNE

a. Rejestracja i aktywacja karty wstępu odbywa się poprzez administratora

b. Koszty utrzymania kompleksu ponoszą współwłaściciele, w ramach opłaty osiedlowej.

c. Koszty utrzymania zbierane są przez administratora.

d. Koszty aktywacji dla kart całorocznych pobierane są w ramach opłaty osiedlowej.

e. Za przekazanie karty wstępu osobie nieuprawnionej naliczana jest opłata w wysokości 2000 zł oraz dezaktywacja wszystkich kart wydanych na lokal na okres 6 miesięcy.

f. Dzieci do lat 4 wchodzą bez karty, pod opieką rodziców lub opiekunów.

g. W ramach opłaty osiedlowej wydawane są 4 karty wstępu na jeden lokal mieszkalny.

h. Współwłaściciel może w ramach zwiększenia opłaty osiedlowej wykupić dodatkową kartę na cały rok. Koszt dodatkowej karty to 20zł miesięcznie.

i. Zaginięcie karty należy bezzwłocznie zgłosić w administracji.

 

4. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

a. Osoba korzystająca z KOMPLEKSU BASENOWEGO zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Wejście na teren kompleksu jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz zobowiązaniem do jego stosowania.

b. Należy korzystać z kompleksu basenowego w sposób umożliwiający niezakłócone korzystanie przez inne osoby.

c. Współwłaściciele udostępniając karty wstępu innym osobom są odpowiedzialni za zapoznanie tych osób z niniejszym regulaminem i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób podczas korzystania z Kompleksu basenowego oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wywołane postępowaniem tych osób, jak za działanie własne.

d. Administrator ma prawo wyprosić korzystających, którzy nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych korzystających z KOMPLEKSU BASENOWEGO.

e. Korzystający obowiązany jest do przestrzegania znaków bezpieczeństwa i stosowania się do informacji umieszczonych w KOMPLEKSIE BASENOWYM.

f. Młodzież do lat 18 może korzystać z KOMPLEKSU BASENOWEGO tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

g. Dzieci poniżej 3 roku życia obowiązują pieluszki kąpielowe.

h. Korzystający o stanie zdrowia mogącym ulec pogorszeniu przy korzystaniu z KOMPLEKSU BASENOWEGO, jak też o niestabilnym stanie zdrowia (w szczególności schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z KOMPLEKSU BASENOWEGO na własną odpowiedzialność.

i. Administrator KOMPLEKSU BASENOWEGO nie odpowiada za zagubione, pozostawione rzeczy wartościowe, w szczególności takie jak biżuteria, telefony, aparaty, pieniądze.

j. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, uszkodzenia, zniszczenia.

k. Korzystający naruszający porządek publiczny lub przepisy regulaminu KOMPLEKSU BASENOWEGO będzie wypraszany z KOMPLEKSU BASENOWEGO.

l. Administrator KOMPLEKSU BASENOWEGO nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez korzystającego właściwych przepisów i regulaminu KOMPLEKSU BASENOWEGO

 

5. BASEN ZEWNĘTRZYNY

a. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:

- basen sportowy 130 cm,

- brodzik od 20 do 40 cm.

b. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

c. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na basenie pod opieką osoby pełnoletniej. Zaleca się używanie przez dzieci kamizelek asekuracyjnych.

d. Dzieci poniżej 3 roku życia obowiązują pieluszki kąpielowe.

e. Użytkownicy basenu są zobowiązani do zmiany obuwia na klapki basenowe.

f. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.

g. Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem i dezynfekcji stóp.

h. Przy korzystaniu z basenu należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi oraz znaków graficznych.

i. Skoki do wody są zakazane.

j. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i pracowników administracji mogą być usunięte z terenu obiektu.

k. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą się niezwłocznie podporządkować komunikatom ogłaszanym przez obsługę obiektu i ratownika

l. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,

- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

- hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,

- wprowadzania i przebywania zwierząt,

- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

- wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu,

- biegania po plażach otaczających niecki basenu,

- spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,

- zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,

- używania mydła i innych środków chemicznych,

- pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji,

- kąpieli w szkłach kontaktowych.

m. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.

n. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie administrator nie ponosi odpowiedzialności.

o. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

p. Administracja nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem „Regulaminu”.

 

6. BASEN WEWNĘTRZNY

a. Basen wewnętrzy nie jest strzeżony przez ratownika

b. Głębokości basenu wewnętrznego wynosi 1,2 m

c. Przed wejściem na teren basenu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

d. Dzieci do lat 13 pod opieką osoby pełnoletniej. Zaleca się używanie przez dzieci kamizelek asekuracyjnych.

e. Dzieci poniżej 3 roku życia obowiązują pieluszki kąpielowe.

f. Osoby przebywające na terenie basenu wewnętrznego zobowiązane są do zmiany obuwia oraz przebrania się w strój kąpielowy w szatni. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej

g. Każda osoba przed wejściem do basenu zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem i dezynfekcji stóp.

h. Przy korzystaniu z basenu należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi oraz znaków graficznych

i. Skoki do wody są zakazane

j. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i pracowników administracji mogą być usunięte z terenu obiektu.

k. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu muszą się niezwłocznie podporządkować komunikatom ogłaszanym przez obsługę obiektu i ratownika

l. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:

a. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,

b. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

c. hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,

d. wprowadzania i przebywania zwierząt,

e. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

f. wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu,

g. biegania po plażach otaczających niecki basenu,

h. spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,

i. konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, w tym w szczególności „gumy do żucia”,

j. zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,

k. używania mydła i innych środków chemicznych,

l. pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji,

m. kąpieli w szkłach kontaktowych.

m. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.

n. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie administrator nie ponosi odpowiedzialności.

o. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

p. Administracja nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem „Regulaminu”.

 

7. SIŁOWNIA

a. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię.

b. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.

c. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładzie się na używane stanowiska do ćwiczeń.

d. Obsługa kompleksu ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

e. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).

f. Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 13 roku życia.

g. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.

h. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

i. Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia.

j. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

k. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

l. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać administracji.

m. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

n. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

 

8. BAWIALNIA

a. Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 1 roku do 13 lat

b. Z konstrukcji zabawowej (Małpiego Gaju) mogą korzystać dzieci powyżej 3 lat

c. Dzieci przebywają na sali zabaw pod opieką rodziców (opiekunów).

d. Opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci na sali zabaw, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

e. W bawialni obowiązuje zakaz noszenia wierzchniej odzieży i butów.

f. Dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.

g. Na salę opiekunowie wchodzą w skarpetach.

h. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

i. Zabrania się wchodzenia do konstrukcji rodzicom i opiekunom.

j. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

k. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Bawialni, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską do Administratora

l. Administracja może wyprosić dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

m. Za szkody spowodowane za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń

n. Na Sali Zabaw zabrania się:

- wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,

- skakania ze zjeżdżalni do basenu,

- wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,

- niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.